POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika
I. Definicje.
1. Administrator – oznacza GAMEBO-DOM SP. Z O.O. z siedzibą ul. Szczyrkowska 144, 43-360 Bystra, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000490531, NIP: 9372668383, Regon: 243433937, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej https://gamebodom.pl/
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej https://gamebodom.pl/
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej https://gamebodom.pl/
5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej https://gamebodom.pl/
6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies.
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową https://gamebodom.pl/ indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
1) cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
2) cookies trwałe: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej https://gamebodom.pl/ będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
1) Konfiguracji strony internetowej:
a) optymalizacja korzystania ze strony internetowej https://gamebodom.pl/
b) rozpoznania urządzenia Użytkownika strony internetowej https://gamebodom.pl/ i dostosowanie jej do jego indywidualnych potrzeb
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
d) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
2) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
Optymalizacja korzystania ze strony internetowej https://gamebodom.pl/, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
3) Analiz i badań oraz audytu oglądalności.
Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej https://gamebodom.pl/ z niej korzystają, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości;
4) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej https://gamebodom.pl/.
2. Administrator strony https://gamebodom.pl/ wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
3. Na stronie internetowej https://gamebodom.pl/ znajduje się wtyczka do udostępniania treści ze strony internetowej do serwisu Facebook.com.
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej https://gamebodom.pl/.
V. Ochrona danych osobowych.
1. Administrator danych.
Administratorem danych jest GAMEBO-DOM SP. Z O.O. z siedzibą ul. Szczyrkowska 144, 43-360 Bystra.
2. Rodzaj danych osobowych
1) Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
2) Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.
3) Za pośrednictwem strony https://gamebodom.pl/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej wprost przez Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zależny od formularzy dostępnych na stronie internetowej. Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są również informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
3. Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych
1) Korespondencja i kontakt telefoniczny.
a) Zakres i źródło danych.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu. Dane osobowe Administrator uzyskuje bezpośrednio od osoby, której one dotyczą.
b) Cele przetwarzania.
Administrator przetwarza dane w celu:
prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO);
kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością, w tym informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO);
bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz osób będących nadawcami korespondencji w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO);
w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO).
c) Okres przechowywania danych.
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 3 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.
2) Realizacja usług.
W przypadku zbierania danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.
3) Współpraca z kontrahentami i klientami, w tym potencjalnymi klientami
a) Zakres i źródło danych.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP, REGON. Dane osobowe Administrator uzyskuje bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, podmiotu, którego osoba fizyczna reprezentuje lub z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).
b) Cele przetwarzania.
Administrator przetwarza dane w celu:
bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów oraz tworzenie sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek, organizację/uczestnictwo spotkań/konferencji/eventów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO).
c) Okres przechowywania danych.
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.
4) Kontakt przez stronę www.gamebodom.pl
a) Zakres i źródło danych.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny. Dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od osoby, której one dotyczą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.gamebodom.pl
b) Cele przetwarzania.
Administrator przetwarza dane w celu odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
c) Okres przechowywania danych.
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 3 lat. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.
4. Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
1) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
3) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
4) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
5) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
6) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.
5. Prawa osób, których dane dotyczą.
GAMEBO-DOM SP. Z O.O. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej „RODO”, a w szczególności prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego GAMEBO-DOM SP. Z O.O. dokona przed cofnięciem zgody, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy podają na stronie internetowej https://gamebodom.pl/ swoje dane osobowe dobrowolnie.
6. Zabezpieczenie danych osobowych.
Administrator danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.
VI. Odnośniki do innych stron.
Strona internetowa https://gamebodom.pl/ może zawiera
odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na wspomniane strony należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką cookies danego serwisu internetowego.
VII. Postanowienia końcowe.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną w jej treści odpowiednie modyfikacje.